Allmänt

Den kristna religionen är grunden för Ordens verksamhet med mottot ”Gudsfruktan och människokärlek”.

Orden bedriver en omfattande social hjälpverksamhet både externt och internt med hjälp av fonder, donationer och insamlade medel. Hjälpverksamheten är och förblir en av Timmermansordens viktigaste uppgifter. Utdelade bidrag uppgår f.n. årligen till drygt 5 miljoner kr och under åren 1980-2010 utdelades totalt bidrag till ett värde av ca 90 miljoner kr. (För ytterligare information klicka här)

Jubileumsboken Orden har ca 1300 medlemmar och leds av en Generalguvernör. Under denne svarar Ordensrådet för det inre ordenslivet och Drätseldirektoriet för förvaltning av Ordens ekonomi och tillgångar.

Orden är ett brödrasällskap och använder sig av en symbolik, som är knuten till ett andligt husbygge. Timmermansbegreppet kan otvunget knytas till den störste timmermannen, Jesus Kristus. Det finns här en parallell till frimurarna och muraryrket.

Inval i Orden sker efter förslag från två medlemmar och väntetiden är f.n. mycket lång.

Under säsongen september–maj äger ett antal sammankomster rum. Därtill kommer föredrag i lättsam form på måndagar. Efter de högtidliga och allvarliga ceremonierna, i allt väsentligt oförändrade sedan 1700-talet, intas en brödramåltid, följd av en friare samvaro.

Verksamheten (inklusive hjälpverksamhet, föredrag, arkiv, bibliotek m.m.) bedrivs ideellt förutom en kanslifunktion för viss administration och ekonomi. Orden har dessutom två vaktmästare som förbereder inför genomförandet av ceremonierna.

I samband med förberedandet inför och genomförandet av ceremonierna och brödramåltiderna krävs stora ideella insatser. Bröderna tjänstgör då i många olika befattningar och funktioner, vilket utgör en viktig förutsättning för verksamheten.

Orden har i dag ett fastighetsbestånd på över 11 000 kvm förutom själva Ordenshuset på Eriksbergsgatan. (Se även historiken.) Tillsammans med Ordens egna kapital, förmögenhet och samförvaltade stiftelser kan Timmermansorden se framtiden an med tillförsikt.
Timmermansorden, Eriksbergsgatan 17, 114 30 Stockholm.
Telefon 08-611 29 11, kansli@timmermansorden.se