Hjälpverksamheten

Timmermansorden har sedan instiftandet 1761 arbetat med en omfattande social verksamhet, både externt och internt.

Den utåtriktade verksamheten, som på 1700- och 1800-talen tog sig uttryck i hospitalsverksamhet och senare i äldreboenden, har i modern tid övergått till socialt ansvarstagande i form av stöd till såväl organisationer och privatpersoner. Bidragen till privatpersoner administreras av en extern hjälporganisation. FVO (Föreningen för Välgörenhetens Ordnande) Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm

Hjälpverksamhet är en av Timmermansordens viktigaste uppgifter. Förutsättningarna har skiftat, men Timmermansorden har genom utveckling av verksamheten kunnat anpassa denna för att täcka nya behov i människokärlekens tjänst. Med hjälp av fonder och donationer har bidrag till ett sammanlagt värde av ca 115 miljoner givits under perioden 1980–2014.

Sedan 1979 har bidragen vidgats och förutom de sedan tidigare utdelade bidragen till församlingar och enskilda har tillkommit en allt viktigare kategori, nämligen institutioner med humanitära syften samt till barns och ungdomars vård och fostran.

Exempel på några organisationer som under senare år periodvis erhållit större bidrag (i bokstavsordning):
  • Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm
  • Ersta Diakoni
  • Frälsningsarmén
  • Föräldraföreningen mot narkotika
  • KRIS
  • S:t Lukasstiftelsen
  • Min Stora Dag
  • Stockholms borgerskaps institutioner


Donationer till Timmermansorden
Genom några stora och ett stort antal små donationer under slutet av 1800- och under 1900-talet har medel tillförts hjälpverksamheten. Fonderna har genom goda konjunkturer och god förvaltning ökat i värde. Därvid har de medel, som blivit tillgängliga för utdelning, också kunnat utökas . Timmermansordens möjlighet att därmed också utöva hjälpverksamhet i större omfattning har sitt ursprung ur de fonder till vilka Timmermansbröder generöst donerat under årens lopp. Denna möjlighet genom testamente eller gåva, bidra till att öka Ordens fonder och därigenom ge utsatta grupper och enskilda i samhället hjälp och stöd, står alltid, nu och i framtiden, öppen för dem som kan och önskar donera medel.

Gåvor till Timmermansbrödernas hjälpfond kan sättas in på plusgiro 87 62 64-3 eller bankgiro 5410-4195. (Timmermansordens Samförvaltning)

Information beträffande donationer och testamente återfinns här.

Information om att söka medel återfinns här.
Timmermansorden, Eriksbergsgatan 17, 114 30 Stockholm.
Telefon 08-611 29 11, kansli@timmermansorden.se